(1R,2S)-Hexahydro-1,2-dimethyl-3,6-epoxyphthalic anhydride(cantharidine)

Incis
(1R,2S)-HEXAHYDRO-1,2-DIMETHYL-3,6-EPOXYPHTHALIC ANHYDRIDE(CANTHARIDINE)

Statute: